Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Modurol

Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Modurol

Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn/Trwm/Beiciau Modur

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â phob agwedd ar gynnal a chadw ac atgyweirio modurol, gan gynnwys gwasanaethu cerbydau, nodi diffygion a chywiro cerbydau ysgafn neu drwm.

MEYSYDD:
ID: 24865

Os na chaiff ei gymryd fel prentisiaeth – cost:

POA

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd y cwrs dwy flynedd hwn yn darparu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl a gyflogir yn y diwydiant modurol. Mae’r cwrs yn ymdrin â phob agwedd ar gynnal a chadw ac atgyweirio Cerbydau Modur, gan gynnwys gwasanaethu cerbydau, nodi diffygion a chywiro.

Gallwch ddewis naill ai’r llwybr Cerbydau Ysgafn, Cerbydau Trwm neu Feiciau Modur yn dibynnu ar eich cyflogaeth bresennol.

Mae’n ofynnol i chi fynychu’r Coleg am un diwrnod yr wythnos, felly mae angen ymrwymiad, presenoldeb da a sgiliau trefnu cryf.

Efallai y bydd yn bosibl i chi astudio NVQ yn unig.

Cludiant: Sylwch, ar gyfer cyrsiau prentisiaeth, byddai’r diwrnod coleg fel arfer yn dod i ben unrhyw bryd rhwng 5pm a 7pm, yn dibynnu ar y llwybr prentisiaeth rydych chi’n ei ddilyn. Gan fod bysiau’r coleg yn gadael am 4pm, bydd angen i chi sicrhau bod gennych eich cludiant eich hun yn ei le.

Dysgwch fwy am ddechrau prentisiaeth ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredi.

Ydych chi'n Gyflogwr sy'n ystyried cymryd Prentis?

Dysgwch fwy am brentisiaethau a’r manteision i chi fel Cyflogwr ar ein tudalen Hyfforddiant Cyflogwyr.
 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Bydd disgwyl i chi fod mewn swydd berthnasol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol

Mae’r cwrs hwn yn seiliedig ar theori a gwaith ymarferol.

Yn dibynnu ar ba lwybr a ddewisoch (cerbydau ysgafn, cerbydau trwm neu feiciau modur), dros ddwy flynedd, bydd dysgwyr yn ymdrin â meysydd fel cynnal a chadw cerbydau, symud ac ailosod unedau a chydrannau cerbydau a gwneud diagnosis a chywiro diffygion cerbydau.

Mae’r unedau i’w cwmpasu yn cynnwys:

 • Iechyd, Diogelwch a Chadw Tŷ Da yn yr Amgylchedd Modurol
 • Cefnogi Rolau Swyddi yn yr Amgylchedd Gwaith Modurol
 • Deunyddiau, Gwneuthuriad, Offer a Dyfeisiau Mesur yn yr Amgylchedd Modurol
 • Cynnal a Chadw Cerbydau Rheolaidd
 • Unedau a Chydrannau Peiriant
 • Unedau a Chydrannau Trydanol
 • Unedau Siasi a Chydrannau
 • Unedau a Chydrannau System Mecanyddol, Iro ac Oeri Peiriannau
 • Unedau a Chydrannau Trawsyrru a Gyrru
 • Unedau a Chydrannau System Tanwydd, Tanio, Aer a Gwacáu

Os nad oes gennych gymwysterau TGAU Mathemateg a Saesneg ar hyn o bryd, efallai y bydd gofyn i chi wneud y canlynol:

 • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (ECommS)
 • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (EAoNS)

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Tystiolaeth gweithle
 • Arholiad ar-lein
 • Os cewch eich derbyn ar gyfer prentisiaeth yna cynhelir adolygiadau gyda’ch aseswr a’ch cyflogwr bob 1-2 fis a disgwylir i chi fod wedi datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth rhwng pob adolygiad

Ar Lefel 2 byddwch wedi datblygu sylfaen dda o sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen i ddod yn dechnegydd gwasanaeth cerbydau ac yn barod i symud i’r lefel nesaf. Gallech ddod yn Ddireithiwr Ceir, yn Dechnegydd Gwasanaeth Cerbydau Ysgafn/Cerbydau Trwm/Beiciau Modur neu Dechnegydd FastFit/Teiars.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Offer Diogelu Personol (PPE) a Dillad, y gallwch eu prynu ar-lein cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

,

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 07/03/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close