Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA (CySA+)

Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA (CySA+)

Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA (CySA+)

CompTIA (CySA+)

Mae ardystiad CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) yn ardystiad lefel ganolradd a gynlluniwyd i ddangos gwybodaeth a chymwyseddau dadansoddwr diogelwch neu arbenigwr sydd â phedair blynedd o brofiad yn y maes.

£3,114.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae CompTIA yn gymdeithas fasnach ddi-elw gyda’r diben o hyrwyddo buddiannau gweithwyr proffesiynol TG a sefydliadau sianeli TG, ac mae ei hardystiadau TG sy’n arwain y diwydiant yn rhan bwysig o’r genhadaeth honno. Mae ardystiad CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) yn ardystiad lefel ganolradd a gynlluniwyd i ddangos gwybodaeth a chymwyseddau dadansoddwr diogelwch neu arbenigwr sydd â phedair blynedd o brofiad yn y maes.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â dyletswyddau dadansoddwyr seiberddiogelwch sy’n gyfrifol am fonitro a chanfod digwyddiadau diogelwch mewn systemau a rhwydweithiau gwybodaeth, ac am weithredu ymateb priodol i ddigwyddiadau o’r fath. Mae’r cwrs yn cyflwyno offer a thactegau i reoli risgiau seiberddiogelwch, nodi gwahanol fathau o fygythiadau cyffredin, gwerthuso diogelwch y sefydliad, casglu a Dadansoddi cudd-wybodaeth seiberddiogelwch, a thrin digwyddiadau wrth iddynt godi. Bydd y cwrs hefyd yn eich paratoi ar gyfer arholiad ardystio CompTIA CySA+ (Arholiad CS0-002).

Ar ôl i chi gwblhau’r cwrs hwn, byddwch yn gallu:

 • Asesu ac ymateb i fygythiadau diogelwch a gweithredu llwyfan dadansoddi diogelwch systemau a rhwydwaith.
 • Casglu a defnyddio cudd-wybodaeth seiberddiogelwch a data bygythiadau.
 • Nodi ffactorau bygythiad seiberddiogelwch modern a thactegau, technegau a gweithdrefnau.
 • Dadansoddi data a gasglwyd o logiau diogelwch a digwyddiadau a chipiadau pecynnau rhwydwaith.
 • Ymateb i ac ymchwilio i ddigwyddiadau seiberddiogelwch gan ddefnyddio technegau dadansoddi fforensig.
 • Asesu risg diogelwch gwybodaeth mewn amgylcheddau cyfrifiadura a rhwydwaith.
 • Gweithredu rhaglen rheoli bregusrwydd.
 • Mynd i’r afael â materion diogelwch gyda phensaernïaeth rhwydwaith sefydliad.
 • Deall pwysigrwydd rheolaethau llywodraethu data.
 • Mynd i’r afael â materion diogelwch gyda chylch bywyd datblygu meddalwedd sefydliad.
 • Mynd i’r afael â materion diogelwch gyda defnydd sefydliad o bensaernïaeth cwmwl a gwasanaeth-ganolog.
 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Gwers 1: Egluro Pwysigrwydd Rheolaethau Diogelwch a Deallusrwydd Diogelwch

 • Testun 1A: Nodi Mathau o Reoli Diogelwch
 • Testun 1B: Egluro Pwysigrwydd Data Bygythiad a Deallusrwydd

 

Gwers 2: Defnyddio Data Bygythiad a Deallusrwydd

 • Testun 2A: Dosbarthu Bygythiadau a Bygythiad Mathau o Actor
 • Testun 2B: Defnyddio Fframweithiau Ymosodiad a Rheoli Dangosyddion
 • Testun 2C: Defnyddio Methodolegau Modelu Bygythiad a Hela

 

Gwers 3: Dadansoddi Data Monitro Diogelwch

 • Pwnc 3A: Dadansoddi Allbwn Monitro’r Rhwydwaith
 • Pwnc 3B: Dadansoddi Allbwn Monitro Offer • Pwnc 3C: Dadansoddi Allbwn Monitro Terfynbwynt
 • Pwnc 3D: Dadansoddi Allbwn Monitro E-bost

 

Gwers 4: Casglu a Chwestiynu Data Monitro Diogelwch

 • Pwnc 4A: Ffurfweddu Adolygu Log ac Offer SIEM
 • Pwnc 4B: Logiau Dadansoddi ac Ymholi a Data SIEM

 

Gwers 5: Defnyddio Fforensig Digidol a Thechnegau Dadansoddi Dangosyddion

 • Testun 5A: Nodi Technegau Fforensig Digidol
 • Pwnc 5B: Dadansoddi IoCs sy’n gysylltiedig â Rhwydwaith
 • Pwnc 5C: Dadansoddi IoCs sy’n gysylltiedig â Gwesteiwr
 • Pwnc 5D: Dadansoddi IoCs Cysylltiedig â Chymhwysiad
 • Testun 5E: Dadansoddi Symudiad Ochrol a IoCs Colyn

 

Gwers 6: Cymhwyso Gweithdrefnau Ymateb i Ddigwyddiad

 • Testun 6A: Egluro Prosesau Ymateb i Ddigwyddiad
 • Pwnc 6B: Cymhwyso Prosesau Canfod a Chynnwys
 • Pwnc 6C: Cymhwyso Prosesau Dileu, Adfer ac ar ôl Digwyddiad

 

Gwers 7: Cymhwyso Fframweithiau Lliniaru Risg a Diogelwch

 • Pwnc 7A: Cymhwyso Prosesau Adnabod, Cyfrifo, a Blaenoriaethu Risg
 • Testun 7B: Egluro Fframweithiau, Polisïau a Gweithdrefnau

 

Gwers 8: Perfformio Rheoli Agored i Niwed

 • Pwnc 8A: Dadansoddi Allbwn o Offer Cyfrifo
 • Testun 8B: Ffurfweddu Paramedrau Sganio Isadeiledd sy’n Agored i Niwed
 • Pwnc 8C: Dadansoddi Allbwn o Sganwyr Isadeiledd Agored i Niwed
 • Pwnc 8D: Lliniaru Materion Bregus

 

Gwers 9: Cymhwyso Atebion Diogelwch ar gyfer Rheoli Isadeiledd

 • Pwnc 9A: Cymhwyso Atebion Diogelwch Rheoli Hunaniaeth a Mynediad
 • Pwnc 9B: Cymhwyso Pensaernïaeth Rhwydwaith a Datrysiadau Diogelwch Segmentu
 • Testun 9C: Egluro Arferion Gorau Sicrwydd Caledwedd
 • Testun 9D: Egluro’r gwendidau sy’n gysylltiedig â thechnoleg arbenigol

Gwers 10: Deall Preifatrwydd a Diogelu Data

 •  Testun 10A: Nodi Data Annhechnegol a Rheolaethau Preifatrwydd
 • Testun 10B: Nodi Data Technegol a Rheolaethau Preifatrwydd

Gwers 11: Cymhwyso Atebion Diogelwch ar gyfer Sicrwydd Meddalwedd

 • Pwnc 11A: Lliniaru Gwendidau Meddalwedd ac Ymosodiadau
 • Pwnc 11B: Lliniaru Gwendidau ac Ymosodiadau Rhaglenni Gwe
 • Pwnc 11C: Dadansoddi Allbwn o Asesiadau Ceisiadau

Gwers 12: Cymhwyso Atebion Diogelwch ar gyfer Cwmwl ac Awtomeiddio

 • Testun 12A: Nodi Gwendidau Model Gwasanaeth a Defnydd Cwmwl
 • Testun 12B: Egluro Pensaernïaeth sy’n Canolbwyntio ar Wasanaeth
 • Pwnc 12C: Dadansoddi Allbwn o Offer Asesu Isadeiledd Cwmwl
 • Testun 12D: Cymharu Cysyniadau a Thechnolegau Awtomeiddio

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Arholiad ysgrifenedig
 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol
 • Gall cyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA) fod ar gael ar gyfer y cwrs hwn (yn amodol ar gymhwysedd). Edrychwch ar y wybodaeth am gyllid PLA neu cysylltwch â central@pembrokeshire.ac.uk

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close