Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Rhaglen Ysgoloriaeth ECITB

Rhaglen Ysgoloriaeth ECITB

Engineering Course

Rhaglen Ysgoloriaeth ECITB

City & Guilds 2850 mewn Peirianneg a City & Guilds 7682-20 mewn Perfformio Gweithrediadau peirianneg

Mae’r cynllun Ysgoloriaeth hwn yn cynnig cymwysterau peirianneg a gydnabyddir yn genedlaethol a hyfforddiant sgiliau perthnasol arall – cyfle gwych i naill ai gael eich rhoi ar lwybr carlam i brentisiaeth neu gael eich recriwtio i hurio ar safle yn uniongyrchol.

SKU: 51391
MEYSYDD:
DYSGWYR:
ID: N/A

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae rhaglen Ysgoloriaeth ECITB a gynigir ar gyfer Medi 2024 yn rhaglen Lefel 2 Llawn-Amser sy’n rhedeg tri deg awr yr wythnos am flwyddyn academaidd lawn gyda chymysgedd o weithgaredd ymarferol ac ystafell ddosbarth. Ar ôl cwblhau bydd dysgwyr yn cyflawni Diploma NVQ Lefel 2 Perfformio Gweithrediadau Peirianneg a Thystysgrif Lefel 2 2850 mewn Weldio a Ffabrigo,

Yn ogystal, bydd dysgwyr hefyd yn cwblhau isafswm o dri deg pump awr o brofiad gwaith gyda chwmnïau lleol fel Jenkins and Davies, Rhyal Engineering, Ledwood, Haven Engineering, Altrad Whitland Engineering a Ritetrack .

Telir lwfans hyfforddi o £60 yr wythnos i ddysgwyr yn fisol am fynychu yn ystod y tymor a byddant yn derbyn oferôls ECITB, esgidiau diogelwch a chrys polo.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r rhaglen hon yw 3 Mehefin 2024. Bydd ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer yn cael eu cyfweld gan banel sy’n cynnwys darlithwyr y Coleg, cyflogwyr weldio a saernïo lleol a chynrychiolydd o’r ECITB. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu ar ôl i’r broses gyfweld gael ei chynnal.

 • Dau TGAU gradd C neu uwch i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • Cwblhau rhaglen perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Bydd y cwrs yn cynnwys y modiwlau canlynol:

Cymhwyster Technegol – City & Guilds 2850-22 Tystysgrif Lefel 2 mewn Peirianneg – Technoleg Ffabrigo a Weldio

 • Gweithio mewn peirianneg
 • Egwyddorion technoleg peirianneg
 • Egwyddorion technoleg ffabrigo a weldio
 • Weldio trwy broses MIG
 • Ffabrigo plât trwchus, bar ac adrannau

Cymhwyster Galwedigaethol – City & Guilds 7682-20 Diploma Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau peirianneg.

 • Gweithio’n ddiogel mewn amgylchedd peirianneg
 • Cyflawni gweithgareddau peirianneg yn effeithlon ac yn effeithiol
 • Defnyddio a chyfathrebu gwybodaeth dechnegol
 • Cynhyrchu cydrannau a gwasanaethau plât
 • Paratoi a defnyddio offer weldio arc metel â llaw
 • Paratoi a defnyddio offer weldio TIG neu plasma-arc â llaw
Hyfforddiant ychwanegol
Rhaglen Cyn-gyflogaeth ECITB a fydd yn cynnwys:
 • Pasbort iechyd a diogelwch CCNSG
 • Trin â llaw Olwynion sgraffiniol
 • Mannau cyfyng
 • Gweithio ar uchder
 • Hyfforddiant offer llaw a phŵer

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ymarferol
 • Arholiad ysgrifenedig
Rhaglen Weldio neu Ffabrigo Lefel 3 neu brentisiaeth Weldio neu Ffabrigo uwch. Mae canran uchel o ddysgwyr yn cyflawni prentisiaethau ar ôl y cwrs blwyddyn hwn.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim costau ychwanegol
 • Bydd angen i chi dalu ffi gweithdy peirianneg o £85 bob blwyddyn cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gallwch rentu locer am £10 y flwyddyn a bydd hwn yn cael ei ad-dalu os na fydd y locer wedi'i ddifrodi a bod allweddi'n cael eu dychwelyd

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 05/03/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close