Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Diploma Estynedig Cenedlaethol BTEC Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

Bydd y cwrs hwn yn rhoi ystod eang o sgiliau a gwybodaeth i chi a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen naill ai’n uniongyrchol i gyflogaeth neu i fynd ymlaen i astudio ar lefel gradd.

DYSGWYR:
ID: 39515

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae ein cwrs Gwyddoniaeth Gymhwysol yn rhoi cyfle i astudio pob un o’r tair disgyblaeth, sef gwyddoniaeth, Bioleg, Cemeg a Ffiseg, ymhellach mewn ffordd ymarferol.

Mae’r holl wersi wedi’u lleoli yn ein labordai gwyddoniaeth, felly mae’r cwrs yn darparu profiad dysgu ymarferol. Bydd y cwrs yn rhoi ystod eang o wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i astudio ar lefel gradd neu fynd i gyflogaeth mewn maes gwyddonol.

Mae cwblhau’r Diploma Estynedig yn llwyddiannus ym mlwyddyn dau gyfwerth â thair Lefel A.

 • Pum TGAU gradd C neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd a Gwyddoniaeth Dyfarniad Dwbl
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Bydd gofynion y cymhwyster yn golygu eich bod yn datblygu’r sgiliau trosglwyddadwy a lefel uwch sy’n cael eu gwerthfawrogi gan ddarparwyr addysg uwch a chyflogwyr. Er enghraifft, mae astudio gwyddoniaeth gymhwysol yn arbennig yn annog datblygiad medrau fel gwerthuso, dadansoddi a chyfosod.

Ymhlith yr unedau a astudiwyd mae:

 • Egwyddorion a chymwysiadau gwyddoniaeth 1
 • Gweithdrefnau a thechnegau gwyddonol ymarferol
 • Sgiliau ymchwilio gwyddoniaeth
 • Technegau labordy a’u cymhwysiad
 • Molecylau biolegol a llwybrau metabolaidd
 • Seryddiaeth a gwyddor y gofod
 • Egwyddorion a chymwysiadau gwyddoniaeth 2
 • Prosiect ymchwiliol
 • Materion cyfoes mewn gwyddoniaeth
 • Technegau microbioleg a microbiolegol
 • Geneteg a pheirianneg enetig
 • Cymwysiadau cemeg organig
 • Tystiolaeth fforensig, casglu a dadansoddi
 • Technolegau Ffiseg Feddygol

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ysgrifenedig

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Cemegydd Dadansoddol, Technolegydd Anifeiliaid, Archeolegydd, Peiriannydd Seryddwr Gofod-deithiol, Biolegydd, Cartograffydd, Seismolegydd Maes, Gwyddonydd Fforensig, Geocemegydd, Geoffisegydd, Geowyddonydd, Hydroddaearegydd, Hydrolegydd, Technegydd Labordy, Gwyddonydd Morol, Microbiolegydd, Cemegydd Niwclear, Ymchwilydd Gweithredol, Ffisegydd Gronynnau, Ffisegydd, Bridiwr Planhigion/Genetegydd, Gwyddonydd Ymchwil, Peiriannydd Efelychydd, Gwyddonydd Pridd, Tocsicolegydd.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25
 • Mae ffi gweithdy blynyddol ar gyfer y cwrs hwn (£20 - £60) yn daladwy cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

applied

Gwybodaeth Ychwanegol

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Additional information

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Lefel:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 31/10/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close