Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Bioleg

Bioleg

Biology Course

Bioleg Lefel-A CBAC

Felly, beth yw Bioleg? Yn syml, astudiaeth o fywyd a’r holl ryfeddod sydd o’i amgylch.

DYSGWYR:
ID: 1023

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Trwy amrywiaeth o ddulliau addysgu fel gwersi, addysgu cyfoedion, gwaith grŵp ac ystod o weithgareddau, datblygir eich dealltwriaeth o oblygiadau Bioleg fodern ynghyd â phwysigrwydd deall materion amgylcheddol, moesegol a chymdeithasol a’u canlyniadau.

 • Five GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • Biology grade B (plus another Science at grade B) or Science grade BB and Maths grade B 
 • Please check the AS Level Options Grid to see if this subject fits into your chosen programme
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Yn ystod y cwrs byddwch yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau allgyrsiol fel: mynychu digwyddiadau gyrfaoedd mewn iechyd yn Ysbyty’r Heath; mynychu cynadleddau a gweithdai Parc Geneteg Cymru; a chael gwahoddiad i anerchiadau gan siaradwyr gwadd arbenigol ar y cyd â Chanolfan Darwin.

Trwy nifer o weithgareddau ymarferol gan gynnwys, peirianneg enetig, profi bwyd, dyraniad y galon a’r arennau, cromatograffaeth, resbiradaeth mewn pryfed a phlanhigion ac arbrofion bacteriol, ein nod yw rhoi’r hyder a’r wybodaeth i’n myfyrwyr symud ymlaen i’w dewis faes.

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Biocemeg sylfaenol a threfniadaeth celloedd
 • Bioamrywiaeth a ffisioleg systemau’r corff
 • Ynni, homeostasis a’r amgylchedd
 • Amrywiad, etifeddiaeth ac opsiynau
 • Sgiliau ymarferol

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Practical examination
 • Written examination

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Ymchwilydd Academaidd, Biotechnolegydd, Darlithydd Addysg Uwch, Biolegydd Morol, Microbiolegydd, Nanotechnolegydd, Swyddog Cadwraeth Natur, Ffarmacolegydd, Gwyddonydd Ymchwil (gwyddorau bywyd), Labordy Gwyddonol Technegydd, Athro/Athrawes Ysgol Uwchradd, Gwyddonydd Pridd, Technegydd Labordy Addysgu.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • You will need to provide you own lab coat
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Lefel:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 24/08/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close