Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Bioleg

Bioleg

Biology Course

Bioleg Lefel-A CBAC

Felly, beth yw Bioleg? Yn syml, astudiaeth o fywyd a’r holl ryfeddod sydd o’i amgylch.

DYSGWYR:
ID: 1023

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Trwy amrywiaeth o ddulliau addysgu fel gwersi, addysgu cyfoedion, gwaith grŵp ac ystod o weithgareddau, datblygir eich dealltwriaeth o oblygiadau Bioleg fodern ynghyd â phwysigrwydd deall materion amgylcheddol, moesegol a chymdeithasol a’u canlyniadau.

 • Pum TGAU gradd C neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • Bioleg gradd B (ynghyd â Gwyddoniaeth arall ar radd B) neu radd Gwyddoniaeth BB a gradd B Mathemateg
 • Gwiriwch y Grid Opsiynau Lefel AS i weld a yw'r pwnc hwn yn cyd-fynd â'ch rhaglen ddewisol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Yn ystod y cwrs byddwch yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau allgyrsiol fel: mynychu digwyddiadau gyrfaoedd mewn iechyd yn Ysbyty’r Heath; mynychu cynadleddau a gweithdai Parc Geneteg Cymru; a chael gwahoddiad i anerchiadau gan siaradwyr gwadd arbenigol ar y cyd â Chanolfan Darwin.

Trwy nifer o weithgareddau ymarferol gan gynnwys, peirianneg enetig, profi bwyd, dyraniad y galon a’r arennau, cromatograffaeth, resbiradaeth mewn pryfed a phlanhigion ac arbrofion bacteriol, ein nod yw rhoi’r hyder a’r wybodaeth i’n myfyrwyr symud ymlaen i’w dewis faes.

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Biocemeg sylfaenol a threfniadaeth celloedd
 • Bioamrywiaeth a ffisioleg systemau’r corff
 • Ynni, homeostasis a’r amgylchedd
 • Amrywiad, etifeddiaeth ac opsiynau
 • Sgiliau ymarferol

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Arholiad ymarferol
 • Arholiad ysgrifenedig

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Ymchwilydd Academaidd, Biotechnolegydd, Darlithydd Addysg Uwch, Biolegydd Morol, Microbiolegydd, Nanotechnolegydd, Swyddog Cadwraeth Natur, Ffarmacolegydd, Gwyddonydd Ymchwil (gwyddorau bywyd), Labordy Gwyddonol Technegydd, Athro/Athrawes Ysgol Uwchradd, Gwyddonydd Pridd, Technegydd Labordy Addysgu.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Bydd angen i chi ddarparu cot labordy eich hun
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth Ychwanegol

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Additional information

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Lefel:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 24/08/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close