Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Government and Politics A-level Course

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Lefel-A CBAC mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Mae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth yn darparu cwrs astudio eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil. Mae’n eich annog i feithrin hyder mewn gwleidyddiaeth, ac agwedd gadarnhaol tuag ati, ac i gydnabod ei phwysigrwydd yn eich bywyd eich hun ac i’r gymdeithas gyfan.

DYSGWYR:
ID: 1023

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd arnoch angen diddordeb mewn gwleidyddiaeth gyfoes ac ymwneud â gwleidyddiaeth gyfoes yn ogystal â’r gallu i ddadansoddi, dehongli a gwerthuso gwybodaeth wleidyddol yn feirniadol er mwyn llunio dadleuon a llunio barn.

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn deall y dylanwadau a’r diddordebau sy’n effeithio ar benderfyniadau mewn llywodraeth a gwleidyddiaeth yn ogystal â dealltwriaeth o hawliau a chyfrifoldebau unigolion a grwpiau.

 • Five GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • English Language/Literature/First Language Welsh grade B
 • Please check the AS Level Options Grid to see if this subject fits into your chosen programme
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Fel rhan o’r cwrs byddwch yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o strwythurau a materion gwleidyddol cyfoes yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig (DU) ochr yn ochr â strwythurau a materion gwleidyddol byd-eang ehangach. Byddwch hefyd yn dod yn ymwybodol o’r newid yn natur gwleidyddiaeth a’r berthynas rhwng syniadau, sefydliadau a phrosesau gwleidyddol.

Bydd yr unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Llywodraeth yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig – cyflwyniad i sut mae Cymru a’r DU yn cael eu llywodraethu heddiw
 • Byw a chymryd rhan mewn democratiaeth – cyflwyniad i’r cysyniad o ddinasyddiaeth weithredol; hawliau a chyfrifoldebau dinasyddion, rhai o’r ffyrdd y gall dinasyddion gymryd rhan mewn democratiaeth a phwysigrwydd ymgysylltu â dinasyddion
 • Cysyniadau a damcaniaethau gwleidyddol – mae’n cynnwys astudio damcaniaethau gwleidyddol a’u cymhwysiad
 • Llywodraeth a gwleidyddiaeth UDA – cyflwyno dysgwyr i lywodraeth a gwleidyddiaeth UDA trwy archwilio tair thema gysylltiedig: democratiaeth yn America, llywodraethu a chyfranogiad

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Written examination

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Llwybr Carlam y Gwasanaeth Sifil, Swyddog Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth, Swyddog Polisi, Dadansoddwr Risg Gwleidyddol, Cynorthwyydd Gwleidydd, Ymgynghorydd Materion Cyhoeddus, Ymchwilydd Cymdeithasol, Rheolwr Datblygu Busnes, Swyddog Elusen, Ditectif, Swyddog Gwasanaeth Diplomyddol, Cyfrifydd Fforensig, Swyddog Adnoddau Dynol, Swyddog Llywodraeth Leol, Ymchwilydd Marchnad, Swyddog Gweithredol Marchnata, Newyddiadurwr Papur Newydd, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus, Brocer Stoc.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 29/08/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close