Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Daearyddiaeth

Daearyddiaeth

Geography A-level Course

Lefel-A Daearyddiaeth CBAC

Mae Daearyddiaeth Lefel A yn eich annog i gymhwyso gwybodaeth, theori a sgiliau daearyddol i’r byd o’n cwmpas. Yn ei dro bydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o bobl, lleoedd ac amgylcheddau’r byd yn yr 21ain Ganrif.

DYSGWYR:
ID: 1023

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o gysyniadau daearyddol cyfoes ynghyd â sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i addysg uwch ac ystod o gyfleoedd cyflogaeth.

 • Five GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • Geography grade B and English Language/Literature/First Language Welsh grade B and Maths/Numeracy grade B 
 • Please check the AS Level Options Grid to see if this subject fits into your chosen programme
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Y ffocws yw datblygu brwdfrydedd a chymhwysedd mewn daearyddiaeth trwy ddefnyddio cyd-destunau byd go iawn cyfoes, o ystod o raddfeydd gofodol penodol, a thrwy ymgysylltu â sgiliau a thechnegau daearyddol yn y maes a’u cymhwyso’n ymarferol. Mae’r fanyleb hon yn tynnu ar ddaearyddiaeth ffisegol a dynol, yn archwilio rhyngweithiadau rhwng pobl a’r amgylchedd ac yn annog datblygiad gwaith maes ar lefel leol i’ch galluogi i ofyn cwestiynau ymholi.

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Tirweddau newidiol – y prosesau ffisegol sy’n gysylltiedig â thirweddau arfordirol yn ogystal â ffactorau dynol, gan gynnwys gwaith maes
 • Newid lleoedd – lleoedd a’u nodweddion deinamig ar raddfa leol, genedlaethol a byd-eang, gan gynnwys gwaith maes
 • Systemau byd-eang a llywodraethu byd-eang – yn cynnwys y cylchoedd dŵr a charbon, heriau mudo dynol a llywodraethu cefnforoedd y ddaear
 • Themâu cyfoes mewn daearyddiaeth – themâu dewisol sy’n cynnwys ecosystemau, twf a her economaidd, newidiadau ynni a chyfyng-gyngor a thywydd a hinsawdd
 • Ymchwiliad annibynnol – yn adeiladu ar waith a gwmpesir yn y fanyleb sy’n cynnwys gwaith maes

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Written examination
 • Completion of a final major project

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Cartograffydd, Syrfëwr Masnachol/Preswyl, Ymgynghorydd Amgylcheddol, Swyddog Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, Syrfëwr Cynllunio a Datblygu, Athro/Athrawes Ysgol Uwchradd, Cynlluniwr Tref, Seryddwr, Cymorth Rhyngwladol /Gweithiwr Datblygu, Pensaer Tirwedd, Rheolwr Logisteg a Dosbarthu, Ymchwilydd Marchnad, Swyddog Cadwraeth Natur, Dadansoddwr Risg Gwleidyddol, Ymgynghorydd Cynaladwyedd, Swyddog Twristiaeth, Cynlluniwr Trafnidiaeth.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 29/08/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close