Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cynnal a Chadw Modurol

Cynnal a Chadw Modurol

Automotive Engineering Course

Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn (7290)

Os ydych wedi cwblhau eich Lefel 1 ac yn llawn cymhelliant ac yn dymuno paratoi eich hun ar gyfer gyrfa yn y diwydiant modurol, yna dyma’r cwrs i chi.

ID: 13484

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn ddilyniant llawn-amser o’r cwrs Lefel 1 Cynnal a Chadw Modurol.
Os ydych wedi cael prentisiaeth gallwch wneud y Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw Modurol.
Pwnc ymarferol yw hwn, mae hanner y cwrs yn seiliedig yn ein gweithdai pwrpasol lle byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol ar amrywiaeth o gerbydau ac offer y Coleg, gyda gweddill yr amser yn astudio theori yn ein hystafelloedd dosbarth ag adnoddau llawn.

 • Fel arfer nid oes mynediad uniongyrchol i'r cwrs hwn, byddai angen i chi symud ymlaen o gwblhau lefel flaenorol yn llwyddiannus yn y maes pwnc hwn neu debyg
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen gyfredol/perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant
Darllenwch y gofynion mynediad llawn uchod gan y bydd angen i chi fodloni’r rheini hefyd fel arfer.

Mae’r unedau gorfodol i’w hastudio yn cynnwys:

 • Iechyd, Diogelwch a Chadw Trefn Da yn yr Amgylchedd Modurol
 • Cefnogi Rolau Swyddi yn yr Amgylchedd Gwaith Modurol
 • Deunyddiau, Gwneuthuriad, Offer a Dyfeisiau Mesur yn yr Amgylchedd Modurol
 • Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn Rheolaidd
 • Unedau a Chydrannau Peiriannau Hylosgi Cerbyd Ysgafn
 • Unedau a Chydrannau Cerbydau Trydanol Ysgafn
 • Unedau a Chydrannau Siasi Cerbyd Ysgafn
 • Unedau a Chydrannau Trawsyrru a Gyrru
 • Unedau a Chydrannau System Tanwydd, Tanio, Aer a Gwacáu

Unedau ychwanegol ar gael o’r grwpiau dewisol i wneud iawn am weddill y credydau ar gyfer y cymhwyster.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ar-lein

Ar ôl cwblhau’n llwyddiannus, os byddwch yn cael prentisiaeth, byddwch yn gallu symud ymlaen ar y brentisiaeth Lefel 3 neu gall dysgwyr Lefel 2 llawn-amser symud ymlaen i’r cwrs Lefel 3.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Offer Diogelu Personol (PPE) a Dillad, y gallwch eu prynu ar-lein cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr
Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.
 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24
 • Mae ffi gweithdy blynyddol ar gyfer y cwrs hwn (£20 - £60) yn daladwy cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr
Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych dalent ar gyfer chwaraeon, hoffem clywed oddi wrthych.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 23/11/2022

Beth yw’r gofynion mynediad?

 • Fel arfer nid oes mynediad uniongyrchol i'r cwrs hwn, byddai angen i chi symud ymlaen o gwblhau lefel flaenorol yn llwyddiannus yn y maes pwnc hwn neu debyg
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol

Myfyriwr cyfredol – beth yw’r gofynion mynediad?

Darllenwch y gofynion mynediad uchod gan y bydd angen i chi fodloni’r rheini yn ogystal â’r canlynol fel arfer:

 • Cwblhau rhaglen gyfredol/perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Beth fydda i’n ei ddysgu?

Mae’r unedau gorfodol i’w hastudio yn cynnwys:

 • Iechyd, Diogelwch a Chadw Trefn Da yn yr Amgylchedd Modurol
 • Cefnogi Rolau Swyddi yn yr Amgylchedd Gwaith Modurol
 • Deunyddiau, Gwneuthuriad, Offer a Dyfeisiau Mesur yn yr Amgylchedd Modurol
 • Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn Rheolaidd
 • Unedau a Chydrannau Peiriannau Hylosgi Cerbyd Ysgafn
 • Unedau a Chydrannau Cerbydau Trydanol Ysgafn
 • Unedau a Chydrannau Siasi Cerbyd Ysgafn
 • Unedau a Chydrannau Trawsyrru a Gyrru
 • Unedau a Chydrannau System Tanwydd, Tanio, Aer a Gwacáu

Unedau ychwanegol ar gael o’r grwpiau dewisol i wneud iawn am weddill y credydau ar gyfer y cymhwyster.


Allaf i wneud y cwrs hwn yn Gymraeg?

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.


Sut y byddaf yn cael fy asesu?

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ar-lein

Beth alla i ei wneud nesaf?

Ar ôl cwblhau’n llwyddiannus, os byddwch yn cael prentisiaeth, byddwch yn gallu symud ymlaen ar y brentisiaeth Lefel 3 neu gall dysgwyr Lefel 2 llawn-amser symud ymlaen i’r cwrs Lefel 3.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.


Oes angen i mi ddod â /prynu ac offer?

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Offer Diogelu Personol (PPE) a Dillad, y gallwch eu prynu ar-lein cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

A oes unrhyw gostau ychwanegol?

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24
 • Mae ffi gweithdy blynyddol ar gyfer y cwrs hwn (£20 - £60) yn daladwy cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Additional information

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Shopping cart close