Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Dylunio a Rheoli Adeiladu

Dylunio a Rheoli Adeiladu

Dylunio a Rheoli Adeiladu

Diploma Estynedig Lefel 3 Dylunio a Rheolaeth Adeiladu | Cymhwyster Prosiect Estynedig CBAC

Mae’r cwrs cynhwysfawr hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar weithwyr proffesiynol uchelgeisiol yn y diwydiant adeiladu ar gyfer gyrfaoedd amrywiol, o bensaernïaeth i reolwyr safle.
Gyda phwyslais ar dechnolegau gwyrdd newydd a datblygiadau arloesol ym maes adeiladu, mae’r Diploma Estynedig yn gyfwerth â thair Lefel A. Mae’r rhaglen hon yn cael ei chydnabod yn eang gan brifysgolion a diwydiant, gan ddarparu sylfaen gadarn ar gyfer llwyddiant academaidd ac ymarferol ym myd deinamig adeiladu.

DYSGWYR:
ID: 27026

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae hyfforddi gyda ni yn golygu cael mewnwelediadau gan weithwyr proffesiynol profiadol a hyfforddiant mewn gweithdai o safon diwydiant. Mae gennym ni hefyd gysylltiadau gwych gyda chyflogwyr, felly bydd gennych chi fynediad at gyfleoedd profiad gwaith gwych a chyfle i wneud cysylltiadau proffesiynol.

Mae cwblhau’r Diploma Estynedig yn llwyddiannus ym mlwyddyn dau gyfwerth â thair Lefel A.

 • Five GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy plus Science at grade D or above
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant Level 2 programme with a merit grade or above in addition to a successful decision from progression board meeting
 • GCSE English Language/First Language Welsh at grade C or above
 • GCSE Mathematics/Numeracy at grade C or above

Mae’r cwrs yn cynnwys 15 uned, ac mae angen pasio pob un ohonynt i ennill y cymhwyster. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n ymwneud â diwydiant.

Mae’r cymhwyster llawn-amser dwy flynedd hwn wedi’i anelu at bum prif lwybr:

 • Adeiladu a Rheoli Adeiladu
 • Dylunio a Chynllunio Pensaernïol
 • Peirianneg Sifil
 • Tirfesur
 • Mesur Meintiau

Byddwch yn astudio agweddau damcaniaethol ar y pwnc ac yn eu cymhwyso i dasgau ymarferol.

Y modiwlau a astudir fydd:

Modiwlau Blwyddyn 1:

 • Egwyddorion Adeiladu
 • Dylunio Adeiladu
 • Technoleg Adeiladu
 • Iechyd a Diogelwch mewn Adeiladu
 • Arolygu mewn Adeiladu
 • Manylion Graffigol mewn Adeiladu
 • Rheoli Prosiect Adeiladu

Modiwlau Blwyddyn 2:

 • Tendro ac Amcangyfrif
 • Rheoliadau a Rheolaeth Adeiladu
 • Arolygu Adeiladau mewn Adeiladu
 • Darparu Gwasanaethau Sylfaenol
 • Gwyddoniaeth Gwasanaethau Adeiladu
 • Trosi, Addasu a Chynnal a Chadw Adeiladau
 • Prosiect Dylunio Tai
 • Ynni Adnewyddadwy ar gyfer Tai

Bydd y graddau a ddyfernir ar gyfer pynciau a geisiwyd ym mlwyddyn gyntaf eich astudiaethau yn cyfrif tuag at eich gradd derfynol gyffredinol ym mlwyddyn dau.

Yn ogystal â’r brif raglen bydd dysgwyr yn astudio Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) CBAC a all ddarparu pwyntiau UCAS ychwanegol ar gyfer mynediad i brifysgol. Mae’n darparu cyfleoedd i ddysgwyr ehangu eu gwybodaeth, gweithio’n annibynnol a chaffael sgiliau newydd trwy amrywiaeth o weithgareddau a all gynnwys: siaradwyr gwadd, ymweliadau gweithle a phrofiadau ymarferol.

Byddwch yn astudio defnydd ymarferol a gwybodaeth o’r pwnc, a all olygu bod cyflogwyr lleol yn darparu enghreifftiau go iawn fel rhan o’r hyfforddiant. Disgwylir y byddwch yn ymweld neu’n cael ymweliadau gan gyflogwyr a all ddarparu arddangosiadau a sgyrsiau ar y diwydiant, a all hefyd fod yn lleoliad gwaith perthnasol gyda chyflogwr.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical assessment during the course
 • Portfolio of evidence

Mae’r cwrs hwn yn darparu dilyniant i Radd Sylfaen neu Dystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Rheolaeth Adeiladu yng Ngholeg Sir Benfro, neu radd mewn pwnc cysylltiedig ag adeiladu yn y rhan fwyaf o Brifysgolion ledled y DU. Gall myfyrwyr llwyddiannus hefyd fod yn anelu at gael eu cyflogi mewn disgyblaeth adeiladu a dylai’r sgiliau a enillwyd yn ystod eu hastudiaethau eu galluogi i symud ymlaen i swydd dechnegol neu broffesiynol mewn diwydiant.

Enghreifftiau o’r cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn yw Technegydd Dylunio Adeiladu, Goruchwyliwr Safle Adeiladu, Technegydd Safle Adeiladu, Peiriannydd Safle Adeiladu, Technegydd Peirianneg Sifil, Technegydd Pensaernïol, Syrfëwr Adeiladu, Syrfëwr Tir, Technegydd Mesur Meintiau.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • Technical drawing equipment - you will be told about any specific items before you start the course
 • A memory stick/a small portable USB hard drive
 • A scientific calculator
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 10/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close