Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Celf a Dylunio

Celf a Dylunio

Art and Design Course

Diploma Lefel 2 UAL mewn Celf a Dylunio

Mae’r cwrs hwn wedi’i ddatblygu i roi cyfle i ddysgwyr sydd â diddordeb mewn celf a dylunio archwilio’r deunyddiau, y dulliau a’r prosesau sy’n cefnogi gweithgareddau celf a dylunio, ac i ddechrau datblygu rhai sgiliau technegol cysylltiedig.

MEYSYDD:
DYSGWYR:
ID: 01436

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn dysgu trwy gwblhau aseiniadau yn seiliedig ar sefyllfaoedd, gweithgareddau a gofynion realistig yn y gweithle. Byddwch yn samplu ystod o feysydd galwedigaethol fel Ymarfer Celf, Dylunio 2D a 3D. Byddwch yn datblygu eich dealltwriaeth o ddeunyddiau a thechnegau ac yn archwilio syniadau newydd trwy ddefnydd creadigol o luniadu, peintio a cherflunio, a’r defnydd o iaith weledol i gyfleu’r syniadau hyn yn effeithiol.

 • Three GCSEs at grade D or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh or Mathematics/Numeracy
 • A portfolio/examples of work will be required for this course
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant Level 1 programme with a merit grade or above in addition to a successful decision from progression board meeting

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys uned integredig sy’n galluogi profiad mewn ystod o ddisgyblaethau.

Byddwch yn:

 • Gweithio’n greadigol gydag ystod eang o gyfryngau 2D a 3D a gwella sgiliau lluniadu
 • Gwneud gwrthrychau 3D fel cerfluniau a serameg
 • Archwilio potensial technoleg fodern
 • Defnyddio astudio dan gyfarwyddyd i gefnogi gweithgaredd aseiniad
 • Gweithio’n hyderus mewn grŵp ac yn annibynnol
 • Cael arddangosiadau a thrafodaethau ymarferol a defnyddio deunyddiau ac offer arbenigol
 • Defnyddio nodiadau, taflenni a TGCh

Mae’r unedau a astudir yn cynnwys:

 • Uned 1 Cyflwyniad i ddeunyddiau, prosesau a sgiliau technegol mewn celf a dylunio
 • Uned 2 Cyflwyniad i ymchwil cyd-destunol mewn celf a dylunio
 • Uned 3 Cyflwyniad i sgiliau lluniadu
 • Uned 4 Cyflwyniad i sgiliau cyfathrebu mewn celf a dylunio
 • Uned 5 Datrys problemau creadigol 2D
 • Uned 6 Datrys problemau creadigol 3D
 • Uned 7 Datrys problemau creadigol seiliedig ar amser
 • Uned 8 Datblygu a chynhyrchu prosiect personol mewn celf a dylunio

Cyflwynir Unedau 1-7 trwy gyfres o aseiniadau a rhaid cyflawni pob uned cyn dechrau uned 8. Bydd yr aseiniad ar gyfer Uned 8 yn penderfynu ar y radd derfynol a ddyfernir (Pas, Teilyngdod, Rhagoriaeth).

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Portfolio of evidence
 • Completion of a final major project

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • You will need to bring your own device/laptop for this course, click here to find out more
 • Art materials - you will be told about any specific items during or before you start the course
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You will need to pay a £70 art workshop fee each year before you start the course
 • You can rent a locker for £10 per year this will be refunded if the locker remains undamaged and keys are returned
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 07/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close