Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Diploma Estynedig Lefel 3 UAL yn y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Mae’r cymhwyster dwy flynedd cyffrous hwn yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr fynd â’u hangerdd am berfformio i’r lefel nesaf ac yn darparu pontio cefnogol o astudiaeth gyffredinol i astudiaeth fwy arbenigol. Mae’r cwrs yn cynnig cyfle i ddatblygu creadigrwydd ymhellach o fewn strwythur cymhwyster sy’n ysgogol, heriol a phroffesiynol. Mae’r rhaglen ddeinamig yn gweithredu fel sbringfwrdd ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth tra bod y cymhwyster UAL Lefel 3 sy’n cyd-fynd ag ef yn caniatáu pontio i astudio addysg uwch mewn ysgolion drama a phrifysgolion.

MEYSYDD:
DYSGWYR:
ID: 13051

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Gallai cwblhau’r cwrs hwn eich galluogi i ddilyn gyrfa mewn actio, rheoli llwyfan, theatr dechnegol, addysgu, neu yrfaoedd celfyddydol eraill naill ai yn y diwydiant adloniant neu’r tu allan iddo. Mae’n gwrs gweithgar, ymarferol iawn i unrhyw un sy’n frwd dros wneud theatr fyw.

Fel rhan o’r rhaglen hon bydd angen i chi fynychu’r Coleg ar rai nosweithiau a phenwythnosau. Mae hyn oherwydd y byddwch yn cymryd rhan yn y ddau berfformiad cyhoeddus ar raddfa fawr bob blwyddyn academaidd a bydd eu hangen ar gyfer ymarferion a pherfformiadau cyhoeddus ychwanegol.

Ymhlith y cyfleusterau y bydd gennych fynediad iddynt mae: Theatr Myrddin (lleoliad bocs du 240 sedd, gyda rheolaeth sain a goleuo digidol safonol diwydiant), stiwdio ddrama a stiwdio ddawns, gweithdy adeiladu set a phropiau, storfa gwisgoedd ac ystafell wnio.

Mae cwblhau’r Diploma Estynedig yn llwyddiannus ym mlwyddyn dau gyfwerth â thair Lefel A.

 • Five GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy at grade D or above
 • Evidence of recent involvement in performing arts
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant Level 2 programme with a merit grade or above in addition to a successful decision from progression board meeting
 • GCSE English Language/First Language Welsh at grade C or above
 • GCSE Mathematics/Numeracy at grade D or above
 • Evidence of recent involvement in performing arts

Mae hon yn rhaglen eang sy’n edrych ar agweddau craidd drama, theatr dechnegol, a llais.

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Egwyddorion perfformiad – Mae’r uned hon yn ymdrin ag egwyddorion allweddol perfformiad gan gynnwys actio, canu a symud. Mae hefyd yn archwilio gwahanol arddulliau a thechnegau theatrig.
 • Ymgysylltu â chynulleidfa – Mae’r uned hon yn ymdrin â sut i ymgysylltu’n ystyrlon â chynulleidfa fyw a chyfleu ystyr iddi.
 • Cyflwyniad i arfer proffesiynol – Mae’r uned hon yn ymdrin ag elfennau allweddol arfer proffesiynol a sut i gymhwyso hyn drwy gydol eich astudiaethau a’r byd gwaith ehangach.
 • Ymwybyddiaeth feirniadol a chyd-destunol – Mae’r uned hon yn edrych ar gyd-destun ehangach y prosiectau yr ydych yn eu cwmpasu, yr ystyr y tu ôl iddynt, eu hanes ac unrhyw gyd-destun perthnasol ehangach.
 • Sgiliau cynhyrchu a chyd-destun – Mae’r uned hon yn edrych ar sut i weithio i friff a sut i gymhwyso unrhyw sgiliau cynhyrchu yn eu cyd-destun.
 • Sgiliau perfformio a chyd-destun – Mae’r uned hon yn edrych ar sut i weithio i friff a sut i gymhwyso unrhyw sgiliau perfformio yn eu cyd-destun.
 • Paratoi ar gyfer astudiaeth arbenigol – Mae’r uned hon yn ymdrin â sut i adlewyrchu eich ymarfer eich hun a sut i greu cynlluniau gweithredu datblygiad personol i ddatblygu eich ymarfer eich hun ymhellach.
 • Prosiect perfformiad cydweithredol – Yr uned hon yw’r Prosiect Mawr Terfynol (FMP) ac mae’n cwmpasu’r holl sgiliau a thechnegau a ddatblygwyd yn ystod y flwyddyn gyntaf ar gyfer astudio. Byddwch yn gweithio ar y cyd ar brosiect perfformio ar raddfa fawr i arddangos eich gwaith.

Yn ystod yr ail flwyddyn bydd dysgwyr yn astudio Cymhwyster Prosiect Estynedig (CPA) CBAC – wedi’i raddio fel lefel AS, gall ddarparu pwyntiau UCAS ychwanegol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical assessment during the course
 • Completion of a final major project

Mae cyfleoedd gyrfa posibl yn cynnwys: Actor, Canwr, Rheolwr Llwyfan, Cyfarwyddwr, Technegydd Goleuo neu Sain, Rheolwr Blaen Tŷ, Diddanwr Parc Gwyliau, Diddanwr Llongau Mordaith, Gweinyddwr Celfyddydau, Athro/Athrawes, Rheolwr Digwyddiad.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • You will need to bring your own device/laptop for this course, click here to find out more
 • A uniform, which you can purchase online before you start the course
 • Practical/comfortable clothing for parts of the course
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • During the course there will be additional costs for consumables
 • There may be trips/expeditions required or optional as part of this course
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 06/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close