Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Cymraeg – Ail Iaith

Cymraeg – Ail Iaith

Welsh A-level Course

Cymraeg Lefel-A CBAC

Mae Lefel-A Cymraeg Ail Iaith yn annog dysgwyr i astudio’r Gymraeg gyda diddordeb, mwynhad a brwdfrydedd.

DYSGWYR:
ID: 1023

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Fel rhan o’r cwrs hwn byddwch yn dysgu cyfathrebu’n gywir ac yn rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig o fewn ystod eang o sefyllfaoedd a chyd-destunau. Byddwch hefyd yn dysgu ysgrifennu’n greadigol ac yn ffeithiol at ystod o ddibenion ochr yn ochr â dadansoddi testunau cyfarwydd ac anghyfarwydd yn annibynnol.

 • Five GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • Welsh grade B
 • Please check the AS Level Options Grid to see if this subject fits into your chosen programme
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Byddwch yn datblygu sgiliau gwrando ac ymateb i farn eraill wrth fynegi safbwynt a dysgu sut i fynegi barn annibynnol yn hyderus, yn seiliedig ar wybodaeth a dealltwriaeth o destunau llenyddol a ffeithiol.

Erbyn diwedd y cwrs hwn dylech allu ymateb yn Gymraeg yn eglur, mewn modd perthnasol, hyderus a strwythuredig. I grynhoi, bydd y cwrs hwn yn eich darparu â’r sgiliau i chwarae rhan briodol mewn cymdeithas ddwyieithog ar ddechrau’r unfed ganrif ar hugain.

Bydd yr unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Ffilm a llafaredd – astudio’r ffilm Patagonia
 • Asesiad di-arholiad – cwblhau tair tasg gwaith cwrs
 • Y defnydd o iaith a barddoniaeth
 • Drama a llafaredd
 • Y Gymraeg mewn cymdeithas a thrawsieithu
 • Y defnydd o iaith a’r stori fer

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Written examination
 • Oral examination
 • Completion of a final major project

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Ymchwilydd Academaidd, Dehonglydd, Dadansoddwr Risg Gwleidyddol, Athro/Athrawes Ysgol Uwchradd, Newyddiadurwr Darlledu, Ditectif, Swyddog Gwasanaeth Diplomyddol, Ymgynghorydd Addysg, Athro/Athrawes Saesneg fel Iaith Dramor, Gweithiwr Cymorth/Datblygu Rhyngwladol, Rheolwr Logisteg a Dosbarthu, Swyddog Gweithredol Marchnata, Archwiliwr Patent, Tiwtor Preifat, Rheolwr Hawliau Cyhoeddi, Gweithredwr Gwerthu, Rheolwr Taith, Cyfieithydd.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Modd:

Lefel:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 24/08/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close