Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Sbaeneg

Sbaeneg

Spanish A-level Course

Sbaeneg Lefel-A CBAC

Mae Lefel-A Sbaeneg yn rhoi cyfle difyr a chyffrous i chi adeiladu ar eich astudiaeth flaenorol o Sbaeneg.

DYSGWYR:
ID: 1023

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Trwy themâu cymdeithasol, deallusol a diwylliannol byddwch yn gallu datblygu eich gwybodaeth ieithyddol a’ch dealltwriaeth ddiwylliannol o’r gwledydd neu’r cymunedau lle siaredir yr iaith. Bydd cyfle i astudio llenyddiaeth a ffilm yn caniatáu i chi wneud dadansoddiad dyfnach o strwythurau iaith a chynyddu eich ymwybyddiaeth ddiwylliannol fel rhan o ddull integredig o ddysgu iaith.

 • Five GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • Spanish grade B and English Language/Literature/First Language Welsh grade B 
 • Please check the AS Level Options Grid to see if this subject fits into your chosen programme
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Rhoddir ffocws cryf ar feithrin eich hyder a’ch rhuglder mewn Sbaeneg llafar gan ddefnyddio themâu perthnasol ac amserol. Mae’r gofyniad i ymchwilio i faes o ddiddordeb personol sy’n gysylltiedig â’r wlad neu’r gwledydd lle siaredir Sbaeneg yn anelu at wella eich gwerthfawrogiad diwylliannol a’ch galluogi i ddod yn fwy ymwybodol o wahaniaethau rhyngddiwylliannol.

Byddwch yn cael eich annog i:

 • wella eu sgiliau ieithyddol a hybu a datblygu eu gallu i feddwl yn feirniadol ar sail eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o iaith, diwylliant a chymdeithas y gwledydd neu’r cymunedau lle siaredir yr iaith.
 • datblygu rheolaeth ar y system iaith i gyfleu ystyr, gan ddefnyddio sgiliau llafar ac ysgrifenedig, gan gynnwys ystod estynedig o eirfa, at ddibenion ymarferol a deallusol fel defnyddwyr cynyddol hyderus, cywir ac annibynnol yr iaith
 • datblygu eu gallu i ryngweithio’n effeithiol â defnyddwyr yr iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig, gan gynnwys trwy gyfryngau ar-lein
 • datblygu sgiliau a strategaethau dysgu iaith, gan gynnwys strategaethau cyfathrebu i gynnal cyfathrebu a meithrin rhuglder a hyder
 • ymgysylltu’n feirniadol â thestunau, ffilmiau a deunyddiau eraill ysgogol yn ddeallusol yn yr iaith wreiddiol, gan ddatblygu gwerthfawrogiad o ddefnyddiau soffistigedig a chreadigol o’r iaith a’u deall o fewn eu cyd-destun diwylliannol a chymdeithasol
 • datblygu gwybodaeth am faterion sy’n ganolog i gymdeithas a diwylliant, ddoe a heddiw, y gwledydd neu’r cymunedau lle siaredir yr iaith
 • cyfryngu rhwng diwylliannau a rhwng siaradwyr yr iaith a siaradwyr Cymraeg/Saesneg
 • meithrin eu gallu i ddysgu ieithoedd eraill
 • arfogi eu hunain â sgiliau trosglwyddadwy fel ymreolaeth, dyfeisgarwch, creadigrwydd, meddwl beirniadol, a hyblygrwydd ieithyddol, diwylliannol a gwybyddol a fydd yn eu galluogi i fynd ymlaen i astudiaeth bellach neu gyflogaeth
 • datblygu eu gallu i feddwl yn feirniadol a dadansoddol trwy gyfrwng yr iaith astudio
 • datblygu fel ymchwilwyr annibynnol trwy gyfrwng yr iaith astudio

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Written examination
 • Oral examination
 • Completion of a final major project

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Ymchwilydd Academaidd, Dehonglydd, Dadansoddwr Risg Gwleidyddol, Athro/Athrawes Ysgol Uwchradd, Newyddiadurwr Darlledu, Ditectif, Swyddog Gwasanaeth Diplomyddol, Ymgynghorydd Addysg, Athro/Athrawes Saesneg fel Iaith Dramor, Gweithiwr Cymorth/Datblygu Rhyngwladol, Rheolwr Logisteg a Dosbarthu, Swyddog Gweithredol Marchnata, Archwiliwr Patent, Tiwtor Preifat, Rheolwr Hawliau Cyhoeddi, Gweithredwr Gwerthu, Rheolwr Taith, Cyfieithydd.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Lefel:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 19/09/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close