Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Gofal Anifeiliaid

Gofal Anifeiliaid

Animal Care

Diploma Technegol BTEC Lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion sydd â diddordeb mewn gweithio yn y diwydiant anifeiliaid ac sydd eisiau dysgu am ofal sylfaenol a rheolaeth anifeiliaid.

DYSGWYR:
ID: 1389

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Byddwch yn treulio amser yng Nghanolfan Anifeiliaid Llwynhelyg lle byddwch yn dysgu sut i ofalu am ystod eang o anifeiliaid gan gynnwys rhywogaethau cydymaith ac egsotig. Byddwch yn dysgu trwy ddefnyddio gwerslyfrau, cyfeirlyfrau a’r rhyngrwyd yn ogystal ag ymgymryd â thasgau ymarferol a mynychu darlithoedd ac arddangosiadau i gael dealltwriaeth drylwyr o’r testunau sy’n cael eu hastudio.

Mae’r cwrs hwn wedi’i leoli ar brif gampws y coleg, yng Nghanolfan Dysgu John Burns, Llwynhelyg a Folly Farm. Ceir cludiant i ac o Ganolfan Dysgu John Burns a Folly Farm ar fws gwennol o brif gampws y Coleg. Bydd dysgwyr yn treulio’r diwrnod cyfan ar y safle.

Fel rhan o’r cwrs byddwch yn gallu ymgymryd â phythefnos o brofiad gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau gwaith gan roi profiad gwerthfawr a mewnwelediad i’r diwydiant i chi.

I ddilyn y cwrs hwn bydd angen i chi fod yn ofalgar, yn gyfrifol ac yn gallu gweithio’n unigol ac fel rhan o grŵp.

 • Tri chymhwyster TGAU gradd D neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd/Gwyddoniaeth
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen Lefel 1 perthnasol yn llwyddiannus gyda gradd teilyngdod neu uwch yn ogystal â phenderfyniad llwyddiannus o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Bydd yr unedau a astudir yn cynnwys:

 • Iechyd anifeiliaid ymarferol
 • Cyflwyniad i fioleg ac iechyd anifeiliaid
 • Lleoliad gwaith gofal anifeiliaid
 • Lles anifeiliaid
 • Asesu ymddygiad anifeiliaid a thrin yn ddiogel
 • Bwydo, lletya a symud anifeiliaid

Yn eich sesiynau ymarferol byddwch yn dysgu sut i drin, gwirio iechyd a bwydo amrywiaeth o anifeiliaid, yn ogystal â glanhau a chynnal a chadw eu llety.

Bydd eich sesiynau theori yn cynnwys pynciau fel dysgu am fioleg yr anifeiliaid, clefydau, cymorth cyntaf anifeiliaid, cynllunio llety a lles anifeiliaid.

Yn ogystal, byddwch yn dysgu am y diwydiant tir/gofal anifeiliaid ac yn ymgymryd â lleoliad gwaith.

Bydd disgwyl i chi hefyd fynychu tiwtorialau rheolaidd.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Gwaith aseiniad
 • Arholiad ysgrifenedig

Gall y cwrs hwn arwain at nifer o gyfleoedd gyrfaol gan gynnwys: Gweithiwr Cenel, Hyfforddwr Cŵn, Trwsiwr Anifeiliaid Anwes, Triniwr Cŵn, Ceidwad Cefn Gwlad, Swyddog Lles Anifeiliaid, Gweithiwr Canolfan Gofal Anifeiliaid/Achub, Gwarchodwr Anifeiliaid Anwes, Cynorthwyydd Siop Anifeiliaid Anwes, Derbynnydd Milfeddygol.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth berthnasol i chi i symud ymlaen i gyflogaeth mewn meysydd fel nyrsio milfeddygol, gwaith cenel/cathod, cadw sw, gwaith fferm/parc a thrin anifeiliaid ac ati.

Ar ôl cwblhau’r cwrs gallai myfyrwyr symud ymlaen i Ddiploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheoli Anifeiliaid.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Sicrhewch fod eich brechiad Tetanws ac unrhyw frechiadau priodol eraill yn gyfredol cyn dechrau gweithio gydag anifeiliaid neu yng nghefn gwlad
 • Dillad Gofal Anifeiliaid/Rheoli i gynnwys dillad gwrth-ddŵr (lliwiau tywyll) ac esgidiau blaen traed dur/gwelïau glaw
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25
 • Bydd angen i chi dalu ffi gweithdy anifeiliaid/cefn gwlad o £30 bob blwyddyn cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gallwch rentu locer am £10 y flwyddyn a bydd hwn yn cael ei ad-dalu os na fydd y locer wedi'i ddifrodi a bod allweddi'n cael eu dychwelyd
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Additional information

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 14/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close