Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Gwasanaeth Cwsmer

Gwasanaeth Cwsmer

Gwasanaeth Cwsmer

Diploma NVQ Lefel 3 OCR mewn Gwasanaeth Cwsmer

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at ymgeiswyr a fydd yn darparu ac yn rheoli gwasanaeth cwsmer ac a fydd yn atebol yn y maes ymarfer.

Os na chaiff ei gymryd fel prentisiaeth – cost:

£1,000.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer dysgwyr sy’n gweithio heb oruchwyliaeth uniongyrchol neu ar eu pen eu hunain, er enghraifft mewn amgylchedd gwasanaeth masnachol. Mae’n addas ar gyfer dysgwyr sydd:

 • yn gallu dylanwadu ar yr hyn sy’n digwydd yn y gwaith
 • defnyddio rheolau a systemau’r sefydliad yn hyblyg i ddarparu gwasanaeth da
 • cwestiynu sut mae pethau’n cael eu gwneud ac awgrymu gwelliannau
 • meddu ar sgiliau cyfathrebu da a gwybodaeth eang o beth i’w wneud, pwy i’w weld a ble i fynd i gyflawni pethau i’r cwsmer
 • yn ymwybodol o’r pwysau masnachol neu bwysau eraill sy’n wynebu’r sefydliad/busnes

Dysgwch fwy am ddechrau prentisiaeth ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredi.

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Bydd disgwyl i chi fod mewn swydd berthnasol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf

Mae’r unedau gorfodol a astudir yn cynnwys:

 • Dangos dealltwriaeth o wasanaeth cwsmer
 • Dangos dealltwriaeth o’r rheolau sy’n effeithio ar welliannau mewn gwasanaeth cwsmer

Gall dysgwyr ddewis o gronfa fawr o unedau dewisol, a byddant yn dewis o leiaf un o bob un o’r pedwar grŵp:

 • Argraff a Delwedd
 • Cyflenwi
 • Trin Problemau
 • Datblygu a Gwella

Bydd dysgwyr yn ennill dealltwriaeth eang am y diwydiant gwasanaeth cwsmer, mewn pynciau fel:

 • Dangos dealltwriaeth o wasanaeth cwsmer
 • Dangos dealltwriaeth o’r rheolau sy’n effeithio ar welliannau mewn gwasanaeth cwsmer
 • Cyfathrebu’n effeithiol gyda chwsmeriaid
 • Prosesu gwybodaeth am gwsmeriaid
 • Darparu gwasanaeth cwsmer dibynadwy
 • Adolygu ansawdd gwasanaeth cwsmer
 • Ymdrin â chwynion cwsmeriaid a gyfeiriwyd
 • Gweithredu gwelliannau ansawdd i wasanaeth cwsmer
 • Cynllunio a threfnu datblygiad cwsmer
 • Adolygu ac ail-lunio prosesau gwasanaeth cwsmer

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Portffolio o dystiolaeth
 • Os cewch eich derbyn ar gyfer prentisiaeth yna cynhelir adolygiadau gyda’ch aseswr a’ch cyflogwr bob 1-2 fis a disgwylir i chi fod wedi datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth rhwng pob adolygiad

Mae eich cyflawniad o Ddiploma Lefel 3 yn dangos eich bod yn deall pwysigrwydd gwasanaeth cwsmer fel arf cystadleuol ac y gallwch fod yn rhagweithiol wrth ddod o hyd i atebion i ystod o sefyllfaoedd gwasanaeth cwsmer. Wrth i’ch gyrfa ddatblygu efallai y byddwch am ystyried y Diploma Lefel 4 mewn Gwasanaeth Cwsmer neu gymhwyster y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM).

 • Nid oes angen unrhyw offer ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Ydych chi'n Gyflogwr sy'n ystyried cymryd Prentis?

Dysgwch fwy am brentisiaethau a’r manteision i chi fel Cyflogwr ar ein tudalen Hyfforddiant Cyflogwyr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 04/02/2022
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Gwasanaeth Cwsmer
You're viewing: Gwasanaeth Cwsmer £1,000.00
Add to cart
Shopping cart close