Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Trydanol

Trydanol

electrical

Gosodiad Electrodechnegol Lefel 3 EAL

Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa “ymarferol” yn y Diwydiant Adeiladu Trydanol, yna dyma’r rhaglen i chi. Byddwch yn dysgu ac yn cwblhau gwaith trydanol sylfaenol yn ein hamgylchedd gweithdy ‘byw’.

SKU: 750
ID: 54282

Os na chaiff ei gymryd fel prentisiaeth – cost:

POA

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Gall pobl o unrhyw oedran ddilyn prentisiaeth mewn Gosodiadau Electrodechnegol. Rydym yn cynnig Prentisiaethau Lefel 3 mewn Electrodechnegol. Mae mynediad yn amodol ar gyfweliad. Mae Prentisiaethau mewn Gosodiadau Electrodechnegol yn cynnwys:

 • Hyfforddiant yn y coleg un diwrnod yr wythnos
 • Cymhwyster NVQ sy’n cael ei asesu yn y gweithle
 • Cymwysterau Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol oni bai eich bod wedi’ch eithrio
 • Os nad ydych wedi cwblhau “Sylfaen” neu “Graidd”, bydd angen i chi gwblhau Lefel 2 Craidd fel rhan o’r Brentisiaeth hon.

I wneud cais am brentisiaeth, mae’n rhaid bod gennych gyflogwr sy’n fodlon eich cyflogi drwy gydol eich prentisiaeth. Ni ellir cyflawni cymwysterau Electrodechnegol Lefel 3 heb gyflogaeth yn y grefft.

Bydd angen i’ch cyflogwr:

 • Allu eich rhyddhau un diwrnod yr wythnos i fynychu’r coleg
 • Rhoi tystiolaeth o yswiriant addas i ni a thystiolaeth o’ch statws cyflogaeth
 • Bod yn hapus i drafod gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch gyda’ch aseswr
 • Talu’r isafswm cyflog cenedlaethol priodol i chi, gan gynnwys diwrnodau yn y coleg

Cyflwyno

 • Yn y coleg: Un diwrnod yr wythnos yn y coleg dros ddwy i bedair blynedd yn dibynnu ar gymwysterau blaenorol a phrofiad diwydiant.
 • Yn y gweithle: Rhaid i gyflogwyr gytuno i ymweliadau aseswr wedi’u cynllunio bob mis i’ch arsylwi ac i drafod eich cynnydd gyda goruchwyliwr.

Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf ac mewn cyflogaeth am o leiaf 16 awr yr wythnos. Os nad oes gennych gyflogwr ond yr hoffech ddal ymuno â’r cwrs hyfforddi un diwrnod yr wythnos, dylech ymweld â’r dudalen Ceisiadau Dysgwyr sy’n Oedolion – ‘Trydanol – Craidd

Mae lleoedd ar Raglenni Prentisiaeth yn gyfyngedig ac yn amodol ar gapasiti. Nid yw cynnig cyflogaeth yn gwarantu lle ar unwaith yn y coleg.

Cludiant: Sylwch, ar gyfer cyrsiau prentisiaeth, byddai’r diwrnod coleg fel arfer yn dod i ben unrhyw bryd rhwng 5pm a 7pm, yn dibynnu ar y llwybr prentisiaeth rydych chi’n ei ddilyn. Gan fod bysiau’r coleg yn gadael am 4pm, bydd angen i chi sicrhau bod gennych eich cludiant eich hun yn ei le.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm dysgu seiliedig ar waith, yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 205 neu unrhyw bryd drwy e-bost j.booth@pembrokeshire.ac.uk

Dysgwch fwy am ddechrau prentisiaeth ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredi.

 • Dau TGAU gradd C neu uwch i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • Mae'n bosibl y bydd angen prawf sgiliau sy'n gysylltiedig â'r pwnc yn sesiwn gwybodaeth y cwrs
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Os nad ydych yn bodloni'r gofynion mynediad efallai y byddwn yn cynnig cwrs arall i chi fel dewis arall
 • Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf

Mae unedau yn cynnwys:

 • 301 Deall Arferion Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu yng Nghymru
 • 302 Gweithio yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu yng Nghymru
 • 304 Cynllunio a Gwerthuso Gwaith yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu yng Nghymru
 • 303 Deall Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch ac Amgylcheddol yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu
 • 304E Deall Sut i Osod Llociau ar gyfer Ceblau Trydanol, Dargludyddion a Systemau Gwifrau
 • 305E Deall Sut i Osod a Chysylltu Ceblau Trydanol, Dargludyddion, Systemau Gwifrau ac Offer
 • 306E Deall Sut i Arolygu a Phrofi Cylchedau Trydanol Dad-ynni
 • 307E Deall Gwyddoniaeth ac Egwyddorion Trydanol Canolradd
 • 312 Cymhwyso Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch ac Amgylcheddol yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu
 • 313 Sefydlu a Chynnal Perthynas yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu
 • 314 Cydlynu Safle Gwaith yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu
 • 315E Gosod Systemau Gwifrau
 • 316E Gosod a Chysylltu Ceblau Trydanol, Dargludyddion, Systemau Gwifrau ac Offer
 • 317E Archwilio, Profi a Chomisiynu Systemau ac Offer Trydanol
 • 318E Nodi a Unioni Diffygion mewn Systemau ac Offer Trydanol
 • 319E Deall Gwyddor Trydanol Uwch ac Egwyddorion

Mae gofynion penodol ar gyfer gweithgareddau y mae angen i chi allu eu cyflawni yn y gweithle. Ar ôl i chi wneud cais, bydd aseswr yn cysylltu â chi a’ch cyflogwr i drafod sut i fodloni’r gofynion hyn.

Mae asesu yn cynnwys dau arholiad ar-lein, asesiad ar y safle o brosiect seiliedig ar waith a thrafodaeth broffesiynol dan arweiniad ar gwblhau prosiect seiliedig ar waith – Asesiad AM2s

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ar-lein
 • Os cewch eich derbyn ar gyfer prentisiaeth yna cynhelir adolygiadau gyda’ch aseswr a’ch cyflogwr bob 1-2 fis a disgwylir i chi fod wedi datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth rhwng pob adolygiad

Cyrsiau byr yn y cymwysterau Arolygu a Phrofi neu Reoliadau Gwifro diweddaraf

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Trowsus gwaith trydanol - £25
 • Esgidiau/bwts diogelwch trydanol - £14/£39
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Ydych chi'n Gyflogwr sy'n ystyried cymryd Prentis?

Dysgwch fwy am brentisiaethau a’r manteision i chi fel Cyflogwr ar ein tudalen Hyfforddiant Cyflogwyr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 17/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close