Gall astudio ein rhaglenni celfyddydau fod yn hynod werth chweil ac yn gymaint o hwyl! Fe’ch dysgir gan dîm o ddarlithwyr sydd â phrofiad go iawn yn y diwydiant ac sydd â mynediad at gyfres wych o weithdai, cyfleusterau ac adnoddau sy’n eich galluogi i archwilio ac arbrofi. Boed hynny yn y stiwdio theatr a dawns i berfformwyr, stiwdios recordio i gerddorion, ystafelloedd Mac ar gyfer dylunwyr neu stiwdio ac ystafell dywyll i ffotograffwyr, mae rhywbeth at ddant pawb.

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth ddyfnach yn eich dewis faes ac yn cael nifer o gyfleoedd i roi eich gwybodaeth ar waith. Mae arddangosfeydd diwedd blwyddyn a pherfformiadau byw yn rhoi cyfle i chi arddangos eich talent, cyn symud ymlaen i gyflogaeth neu ddilyn cyn-fyfyrwyr i rai o brifysgolion creadigol gorau’r DU.

Os oes gennych angerdd ac ymroddiad, dewch i ymuno â ni i barhau â’ch taith greadigol.

Showing 1–12 of 18 results

 • Media A-level Course

  Astudiaethau’r Cyfryngau

  Ydych chi wedi sylwi bod negeseuon cyfryngau yn dod yn rhan gynyddol o’n bywydau bob dydd, boed yn gyrchu fideos ar eich ffôn clyfar, gwylio hysbysebion teledu, gwrando ar y radio, edrych ar bosteri neu wrando ar gerddoriaeth?

  Darllen Mwy
 • Foundation Art

  Celf – Celfyddyd Gain

  Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai sy’n dymuno archwilio potensial lluniadu a phaentio trwy astudiaeth arsylwi. Gall hwn fod yn brofiad cyffrous a chyflym ond mae angen agwedd ymroddedig at ddysgu ac ymddiriedaeth yng nghyngor eich darlithwyr.

  Darllen Mwy
 • Art and Design Course

  Celf a Dylunio

  Mae’r cwrs hwn wedi’i ddatblygu i roi cyfle i ddysgwyr sydd â diddordeb mewn celf a dylunio archwilio’r deunyddiau, y dulliau a’r prosesau sy’n cefnogi gweithgareddau celf a dylunio, ac i ddechrau datblygu rhai sgiliau technegol cysylltiedig.

  Darllen Mwy
 • Celf a Dylunio

  Celf a Dylunio

  Os ydych yn greadigol ac yn frwdfrydig ac yn meddwl o ddifrif am ddod yn artist neu ddylunydd proffesiynol; os ydych chi eisiau astudio ochr yn ochr ag eraill sydd mor awyddus a thalentog â chi’ch hun, ac yn gallu dangos portffolio cryf o waith i ni, yna dylech wneud cais i’r cwrs hwn.

  Darllen Mwy
 • Celf, Dylunio a'r Cyfryngau

  Celf, Dylunio a’r Cyfryngau

  Wedi’i gynllunio i roi cyfleoedd i ddysgwyr sy’n chwilfrydig ac yn cael eu hysgogi gan gelf a dylunio i archwilio, datblygu a phrofi eu creadigrwydd.

  Darllen Mwy
 • Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

  Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

  Mae’r cymhwyster dwy flynedd cyffrous hwn yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr fynd â’u hangerdd am berfformio i’r lefel nesaf ac yn darparu pontio cefnogol o astudiaeth gyffredinol i astudiaeth fwy arbenigol. Mae’r cwrs yn cynnig cyfle i ddatblygu creadigrwydd ymhellach o fewn strwythur cymhwyster sy’n ysgogol, heriol a phroffesiynol. Mae’r rhaglen ddeinamig yn gweithredu fel sbringfwrdd ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth tra bod y cymhwyster UAL Lefel 3 sy’n cyd-fynd ag ef yn caniatáu pontio i astudio addysg uwch mewn ysgolion drama a phrifysgolion.

  Darllen Mwy
 • Music A-level Course

  Cerddoriaeth

  Mae Cerddoriaeth Lefel-A yn cynnig cyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau yn y tair disgyblaeth wahanol ond perthynol sef perfformio, cyfansoddi a gwerthuso.

  Darllen Mwy
 • Clytwaith a Chwiltio

  Crefft Gymysg

  £65.00

  Eisiau dechrau crefft newydd ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Efallai mai dyma’r cwrs i chi.

  Select options
 • multiple device flowchart with connecting neon trails.

  Cyfryngau Cymdeithaso, Gwefan a Dylunio Graffeg (ar Gyfer Busnesau Bach)

  £0.00

  Wedi’i anelu at gyflwyno dysgwyr i ddylunio graffig effeithiol ar gyfer gwella presenoldeb busnes ar gyfryngau cymdeithasol a gwefannau.

  Select options
 • Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol

  Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol

  Os ydych yn frwdfrydig ac yn llawn cymhelliant, bydd y cwrs hwn yn eich arwain trwy bob agwedd ar y broses ddylunio a chynhyrchu, gan ddefnyddio meddalwedd arbenigol i wireddu canlyniadau terfynol. Mae’r cwrs wedi’i anelu at ddatblygu’r sgiliau a’r rhinweddau sydd eu hangen i ymdopi â swyddi sy’n gofyn llawer ond sy’n rhoi boddhad mawr, a bydd cyfle i chi fod yn rhan o brosiectau byw byr a chystadlaethau.

  Darllen Mwy
 • Drama ac Astudiaethau Theatr

  Drama ac Astudiaethau Theatr

  Mae’r cwrs Lefel-A Drama yn archwiliad cyffrous o ddrama a theatr. Mae’r cwrs yn canolbwyntio’n gryf ar sgiliau dramatig ymarferol yn ogystal â dadansoddi testun ac yn rhoi cipolwg cyflawn i ddysgwyr o’r hyn sydd ei angen i fod yn actor proffesiynol.

  Darllen Mwy
 • Graphic Design Course

  Dylunio Graffig a Darlunio

  Mae dylunio graffeg a darlunio yn ymwneud â chyfathrebu gweledol. Mae angen sgiliau dylunwyr graffeg a darlunwyr ar y rhan fwyaf o fusnesau a sefydliadau i’w helpu i werthu eu cynhyrchion, rhoi cyhoeddusrwydd i wasanaethau, a helpu pobl i ddeall gwybodaeth neu naratifau cymhleth.

  Darllen Mwy