Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Celf – Celfyddyd Gain

Celf – Celfyddyd Gain

Foundation Art

Celfyddyd Gain Lefel-A

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai sy’n dymuno archwilio potensial lluniadu a phaentio trwy astudiaeth arsylwi. Gall hwn fod yn brofiad cyffrous a chyflym ond mae angen agwedd ymroddedig at ddysgu ac ymddiriedaeth yng nghyngor eich darlithwyr.

MEYSYDD: ,
DYSGWYR:
ID: 1023

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

 • Pum TGAU gradd C neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • Celf gradd B (neu bortffolio addas o waith)
 • Gwiriwch y Grid Opsiynau Lefel AS i weld a yw'r pwnc hwn yn cyd-fynd â'ch rhaglen ddewisol
 • Bydd angen dod â phortffolio/enghreifftiau o waith ar gyfer y cwrs hwn
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Fel rhan o’r cwrs hwn byddwch yn astudio ac yn dadansoddi gwaith artistiaid eraill ac yn defnyddio’r wybodaeth hon i gyfoethogi a dylanwadu ar eich gwaith eich hun. Mae hyn yn ffurfio cyfran fawr o’r strwythur asesu.

Bydd yr unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Darganfod beth yw lluniadu a phaentio a beth all fod
 • Beth yw astudiaeth arsylwadol dda
 • Gweithio yn y stiwdio
 • Defnydd o elfennau ffurfiol – llinell, tôn, lliw, marc
 • Defnydd o amrywiaeth o gyfryngau a thechnegau
 • Dealltwriaeth o astudiaeth gyd-destunol
 • Trafod a gwerthuso canlyniadau trwy feirniadaeth
 • Mynegi syniadau ac archwilio pynciau yn weledol
 • Ymchwilio i bwnc trwy gyfres
 • Symud o A4 i A1 yn gyflym ac yn bwrpasol

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ymarferol

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Cyfarwyddwr Celf Hysbysebu, Therapydd Celf, Rheolwr Oriel Gelf Fasnachol, Gweithiwr Celfyddydau Cymunedol, Cadwraethwr, Dylunydd Arddangosfeydd, Artist Cain, Dylunydd Graffeg, Darlunydd, Swyddog Arddangosfeydd Amgueddfa/Oriel, Gwneuthurwr Printiau, Athro/Athrawes Ysgol Uwchradd.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Deunyddiau celf - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Cofbin/gyriant caled USB bach cludadwy
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25
 • Mae’n bosibl y bydd tripiau neu’n ddewisol fel rhan o’r cwrs hwn
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

Lefel:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close