Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Llwybrau Ymgysylltu Hyfforddeiaethau

Llwybrau Ymgysylltu Hyfforddeiaethau

Llwybrau Ymgysylltu Hyfforddeiaethau

Llwybrau Ymgysylltu Hyfforddeiaethau

Dyma raglen Twf Swyddi Cymru+ (JGW+) sydd wedi’i chynllunio ar gyfer dysgwyr rhwng 18 – 19 oed yng Nghymru nad ydyn nhw mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant.

Mae amrywiaeth o lwybrau pwnc ar gael ac ar ôl eu cwblhau’n llwyddiannus, byddant yn caniatáu i chi symud ymlaen i gyflogaeth, prentisiaeth neu gwrs Lefel 1 neu 2 yng Ngholeg Sir Benfro neu gyda darparwr arall.

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Ymunwch ag un o’n cyrsiau Ymgysylltu neu Ddatblygiad sydd wedi’u lleoli yng Ngholeg Sir Benfro am 21 – 30 awr yr wythnos.

Ymgysylltu – rhaglenni lefel mynediad yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau

Gan ganolbwyntio ar lwybr galwedigaethol penodol i arwain at yrfa yn y dyfodol, bydd dysgwyr yn dewis un o’r opsiynau canlynol:

 • Busnes, Hamdden a Thwristiaeth
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Peirianneg Gyffredinol gan gynnwys Modurol
 • Harddwch, Celfyddydau, Gofal Plant ac Iechyd a Gwallt

Byddwch yn derbyn hyfforddiant cyflogadwyedd a’r holl gefnogaeth sydd ei angen arnoch i symud ymlaen i gam nesaf eich bywyd – a’r cyfan yn cael eich talu £42 yr wythnos.

Mae lwfans prydau dyddiol o £3.90 bellach ar gael i holl ddysgwyr JGW+ sy’n mynychu Coleg Sir Benfro neu Leoliad Gwaith a thelir hwn i’ch cyfrif banc bob wythnos ar ben eich lwfans hyfforddi.

Nid yw lwfansau yn destun prawf modd felly mae gan bob un o’n dysgwyr JGW+ hawl i’r lwfans waeth beth fo incwm y cartref.

Cynnydd

Mae’r Llinyn Cynnydd yn cael ei ddatblygu ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn gyrfa benodol. Mae’r llinyn hwn yn cynnig lleoliadau a lleoliadau rhagflas ar waith sy’n canolbwyntio ar y diwydiant, cymhwyster Lefel 1 ac amrywiaeth o gyfleoedd cyfoethogi.
Gall dysgwyr symud ymlaen o Ymgysylltu neu ymuno â Lefel 1 Ymlaen a dewis o’r opsiynau canlynol:

 • Busnes, Hamdden a Thwristiaeth (o Ebrill 2024)
 • Technoleg Gwybodaeth (o Ebrill 2024)

Gallech dderbyn lwfans hyfforddi o hyd at £55 yr wythnos.

 • No formal entry requirements
 • Entry onto this course is subject to an Assessment Referral Report (ARR) which will be completed by the College or Careers Wales prior to starting the course
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Available to those aged between 16 and 19 years

Byddwch yn dysgu sgiliau sylfaenol wedi’u teilwra ar gyfer y llwybr pwnc rydych wedi’i ddewis, yn ogystal â’r unedau craidd canlynol a fydd yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth neu ddysgu pellach:

 • Datblygiad personol
 • Cyflogadwyedd
 • Iechyd a lles
 • Sgiliau llythrennedd a rhifedd i weithio tuag at ennill TGAU

Yn dibynnu ar y llwybr a ddewisir, gall profiad gwaith fod yn rhan o’r cwrs hefyd.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical assessment during the course

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • No additional equipment required

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

,

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 14/02/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close