Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cyfrifiadureg

Cyfrifiadureg

Computer Studies Course

Cyfrifiadureg Lefel-A CBAC

Technoleg Gwybodaeth yw un o’r diwydiannau byd-eang sy’n tyfu gyflymaf ac sy’n ehangu ac yn esblygu’n gyson. Mae’r twf cyflym hwn wedi arwain at alw mawr am unigolion a all gynhyrchu technolegau yfory.

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd angen i ddysgwyr ar y cwrs hwn feddwl yn greadigol, yn arloesol, yn ddadansoddol, yn rhesymegol ac yn feirniadol. Byddwch hefyd angen y gallu i ddadansoddi problemau mewn termau cyfrifiadurol trwy brofiad ymarferol o ddatrys problemau o’r fath, gan gynnwys ysgrifennu rhaglenni i wneud hynny.

Mae sgiliau mathemategol yn rhan greiddiol o’r Lefel-A Cyfrifiadureg hon

 • Five GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • English Language/Literature/First Language Welsh grade B and Maths/Numeracy grade B
 • Please check the AS Level Options Grid to see if this subject fits into your chosen programme
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Yn ystod y cwrs byddwch yn datblygu dealltwriaeth o, a’r gallu i gymhwyso, egwyddorion a chysyniadau sylfaenol cyfrifiadureg, gan gynnwys haniaethu, dadelfennu, rhesymeg, algorithmau a chynrychioli data.

Erbyn diwedd y cwrs byddwch wedi datblygu’r gallu i fynegi’r cyfleoedd unigol (moesol), cymdeithasol (moesegol), cyfreithiol a diwylliannol a risgiau technoleg ddigidol.

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Hanfodion cyfrifiadureg
 • Rhaglennu ymarferol i ddatrys problemau
 • Rhaglennu a datblygu systemau
 • Pensaernïaeth gyfrifiadurol, data, cyfathrebu a chymwysiadau
 • Datrysiad wedi’i raglennu I broblem

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Written examination
 • Online examination
 • Completion of a final major project

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Dadansoddwr Cymwysiadau, Datblygwr Cymwysiadau, Dadansoddwr Seiberddiogelwch, Dadansoddwr Data, Gweinyddwr Cronfeydd Data, Dadansoddwr Cyfrifiadurol Fforensig, Dylunydd Gêm, Datblygwr Gemau, Rheolwr Systemau Gwybodaeth, TG Ymgynghorydd, Peiriannydd Meddalwedd, Dadansoddwr Systemau, Dylunydd UX, Dylunydd Gwe, Datblygwr Gwe.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • You will need to bring your own device/laptop for this course, click here to find out more
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 29/08/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close