Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gofal Plant a Gwaith Chwarae

Gofal Plant a Gwaith Chwarae

Playwork Course

Gofal Plant a Gwaith Chwarae

Yn addas ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn amgylchedd Gofal Plant: Mae Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn addas ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phlant o dan wyth oed a gwasanaethau plant y GIG 0-19 oed. Mae gwaith chwarae yn addas ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phlant 4-16 oed fel clwb ar ôl ysgol, maes chwarae antur neu gynllun chwarae.

Rydym yn cynnig Prentisiaethau ar Lefel 2 a 3 a phrentisiaethau Uwch ar Lefel 4 a 5:

 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Lefel 2 Gwaith Chwarae
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Lefel 3 Gwaith Chwarae
 • Lefel 4 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Lefel 5 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Lefel 5 Gwaith Chwarae
SKU: 40664
ID: N/A

Os na chaiff ei gymryd fel prentisiaeth – cost:

POA

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Yn addas ar gyfer y rhai sy’n gweithio (neu’n gwirfoddoli hyd at 16 awr) mewn amgylchedd Gofal Plant:

 • Mae Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn addas ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal plant rheoleiddiedig gyda theuluoedd a phlant o dan wyth oed a gwasanaethau plant y GIG ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda theuluoedd a phlant 0-19 oed. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau Iechyd Plant.
 • Mae gwaith chwarae yn addas ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phlant 4-16 oed megis clwb ar ôl ysgol, maes chwarae antur neu gynllun chwarae. Rydym yn cynnig Prentisiaethau ar Lefel 2 a 3 a phrentisiaethau Uwch ar Lefel 4 a 5. Bydd prentisiaethau Lefel 2 a 3 yn datblygu cymhwysedd, gwybodaeth a sgiliau galwedigaethol. Bydd prentisiaethau lefel uwch yn datblygu sgiliau rheoli ac arwain o fewn y sector Gofal Plant.

Mae mynediad yn amodol ar gyfweliad.

Mae’r prentisiaethau hyn yn cynnwys:

 • Cymhwyster(cymwysterau) NVQ – yn dibynnu ar ba lwybr y byddwch yn ei ddilyn, byddwch naill ai’n cwblhau:
  • o un cymhwyster sy’n cyfuno gwybodaeth a chymhwysedd, wedi’i asesu trwy gyfuniad o waith ysgrifenedig ac arsylwadau yn y swydd NEU
  • o dau gymhwyster; un cymhwyster i asesu eich cymhwysedd yn y swydd ynghyd ag ail gymhwyster i ddatblygu eich gwybodaeth, wedi’i asesu trwy waith ysgrifenedig a mynychu gweithdai.
 • Cymwysterau Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol oni bai eich bod wedi’ch eithrio

I wneud cais am brentisiaeth, mae’n rhaid bod gennych gyflogwr sy’n fodlon eich cyflogi drwy gydol eich prentisiaeth.

Bydd angen i’ch cyflogwr:

 • Roi tystiolaeth o yswiriant addas i ni a thystiolaeth o’ch statws cyflogaeth
 • Bod yn hapus i drafod gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch gyda’ch aseswr
 • Talu’r isafswm cyflog cenedlaethol priodol i chi
 • Cyfrannu at ymweliadau/apwyntiadau aseswyr wedi’u cynllunio bob mis i’ch arsylwi a thrafod eich cynnydd
 • Eich rhyddhau i fynychu gweithdai

Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm dysgu seiliedig ar waith, yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 141 neu unrhyw bryd drwy e-bost l.breckon@pembrokeshire.ac.uk

Dysgwch fwy am ddechrau prentisiaeth ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredi.

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Bydd disgwyl i chi fod mewn swydd berthnasol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf

Mae’r cymwysterau hyn yn darparu’r sgiliau a’r gydnabyddiaeth angenrheidiol i’r rhai sy’n gweithio mewn lleoliadau Gofal Plant.

Mae’r cwrs Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 2 ar gyfer y rheini sy’n gweithio dan oruchwyliaeth fel cynorthwyydd/ymarferydd meithrinfa neu gylch chwarae, gan ddarparu gofal sy’n cefnogi datblygiad corfforol, deallusol, ieithyddol, emosiynol a chymdeithasol plant. Mae’n ofynnol cwblhau dau gymhwyster fel rhan o’r fframwaith hwn, bydd y cymhwyster Ymarfer yn asesu eich sgiliau ymarferol yn y gweithle a bydd y cymhwyster Craidd yn asesu eich gwybodaeth ac efallai y bydd angen mynychu gweithdai.

Cymhwyster: Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (8040-13) a Lefel 2 CBAC Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd

Mae’r cwrs Lefel 2 Gwaith Chwarae yn addas ar gyfer unigolion sydd eisoes yn gweithio yn y sector a bydd yn ymdrin ag agweddau sylfaenol gweithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 4 ac 16 oed mewn amgylcheddau chwarae. Darparu dealltwriaeth o bwysigrwydd chwarae a gwaith chwarae ym mywydau plant a phobl ifanc yn ogystal â sgiliau hanfodol mewn Iechyd a Diogelwch, Diogelu, Lles ac ymarfer myfyriol.

Cymhwyster: Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Gwaith Chwarae (NVQ) (4964-52)

Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant ar gyfer y rhai sy’n gweithio ar eu menter eu hunain, yn cynllunio a threfnu eu gwaith eu hunain a/neu’n goruchwylio eraill, fel ymarferydd meithrinfa, arweinydd cylch chwarae, rheolwr neu warchodwr plant sy’n gweithio ar eu pen eu hunain gartref ; gweithio’n annibynnol a chael rhai gweithgareddau datblygu neu oruchwylio ar gyfer staff eraill. Mae’n ofynnol cwblhau dau gymhwyster fel rhan o’r fframwaith hwn, bydd y cymhwyster Ymarfer yn asesu eich sgiliau ymarferol yn y gweithle a bydd y cymhwyster Craidd yn asesu eich gwybodaeth ac efallai y bydd angen mynychu gweithdai.

Cymhwyster: Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (8040-15) a Lefel 2 CBAC Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd

Mae’r cwrs Lefel 3 Gwaith Chwarae wedi’i anelu at y rheini sy’n gweithio fel goruchwyliwr mewn lleoliad gwaith chwarae neu a hoffai gymryd rôl oruchwylio – gallai hyn fod mewn swydd mewn clwb ar ôl ysgol, maes chwarae antur neu gynllun chwarae. Bydd y cymhwyster yn asesu cymhwysedd a gwybodaeth mewn egwyddorion gwaith chwarae, chwarae hunangyfeiriedig, diogelu a lles, cefnogi canlyniadau cadarnhaol ac iechyd a diogelwch.

Cymhwyster: Diploma Lefel 3 City & Guilds mewn Gwaith Chwarae (NVQ) (4964-03)

Mae’r cwrs Lefel 4 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn addas ar gyfer y rheini mewn swyddi rheoli, arweinydd tîm neu oruchwylio sy’n dymuno arwain ymarfer a rheoli gweithwyr gyda phlant (a’u teuluoedd) mewn lleoliadau neu wasanaethau lle mai gofal, dysgu a datblygu yw’r prif ddiben. Enghreifftiau: meithrinfeydd, gofal dydd, crèches, gwarchodwyr plant a Meithrin (meithrinfeydd cyfrwng Cymraeg). Mae’n ofyniad gorfodol cwblhau dau gymhwyster i asesu’ch gwybodaeth a’ch cymhwysedd yn annibynnol.

Cymhwyster: Ymarfer Proffesiynol Lefel 4 City & Guilds mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (8041-17) a City & Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arwain a Rheoli mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (8041-16)

Mae’r cwrs Lefel 5 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn addas ar gyfer y rhai mewn rôl arwain neu reoli i ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth, ymddygiad a sgiliau sydd eu hangen yn y sector fel rheoli perfformiad, gwella gwasanaethau, rheoli dulliau sy’n canolbwyntio ar y plentyn mewn ymarfer a gweithio’n effeithiol ac annibynnol fel meddylwyr beirniadol a myfyriol i wneud penderfyniadau gwybodus. Mae’n ofyniad gorfodol cwblhau dau gymhwyster i asesu’ch gwybodaeth a’ch cymhwysedd yn annibynnol.

Cymhwyster: Lefel 5 City & Guilds Arwain a Rheoli mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (8041-18) a City & Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (8041-16) )

Mae’r cwrs Lefel 5 Gwaith Chwarae yn addas ar gyfer uwch weithiwr chwarae/goruchwyliwr/rheolwr sy’n dymuno datblygu eu gyrfa neu ddatblygu ymhellach eu dealltwriaeth a’u hymarfer mewn gwaith chwarae gyda phlant er mwyn gwella’r gwasanaeth a gynigir. Mae’r cymhwyster hwn yn cadarnhau cymhwysedd galwedigaethol, yn gweithio ar lefel uwch ymarferydd ac yn cyfrannu at ofal plant o ansawdd uchel yng Nghymru.

Cymhwyster: Diploma Lefel 5 CACHE mewn Gwaith Chwarae Uwch (Ymarferwr/Rheolwr)

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ysgrifenedig
 • Arholiad ar-lein
 • Os cewch eich derbyn ar gyfer prentisiaeth yna cynhelir adolygiadau gyda’ch aseswr a’ch cyflogwr bob 1-2 fis a disgwylir i chi fod wedi datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth rhwng pob adolygiad

Gallwch symud ymlaen i’r lefel nesaf os yw ar gael neu’n parhau â chyflogaeth.

Ar ôl cwblhau Prentisiaeth Uwch (cyfwerth â HNC neu HND), cewch eich gwahodd i Seremoni Raddio’r Coleg yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Ydych chi'n Gyflogwr sy'n ystyried cymryd Prentis?

Dysgwch fwy am brentisiaethau a’r manteision i chi fel Cyflogwr ar ein tudalen Hyfforddiant Cyflogwyr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 29/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close